Gallery

Sensei JoshO Soto Gari

Uchi MataO Soto GariTomoe Nage 1Tomoe Nage 2Tomoe Nage 3Tai Otoshi